Reset máy in samsung

Dấu hiệu nhận biết khi máy hết Chip mực - Màn hình máy hiển thị : "end of life replace new cart", hoặc "toner cartridge is not installed,Install the cartridge".

Đọc thêm

Được đăng vào